Photo by Senior Airman Tristin English
Photo by Senior Airman Tristin English

K-9 training

March 23, 2017 01:02 PM